Kirjaudu
Loading…

PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma tehdään, jotta rakennus olisi turvallinen siellä työskenteleville henkilöille ja muille ihmisille ja että siellä olisi turvallista toimia kaikissa olosuhteissa. Sitä ei tehdä viranomaisia varten, vaan se tehdään Teidän jokapäiväisen turvallisuuden parantamiseksi.

Pelastussuunnitelma antaa perusteita omatoimiseen varautumiseen ja onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn sekä toimintaohjeita mahdollisiin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin. Pelastussuunnitelman tarkoitus on avustaa sen täyteen panoon osallistuvia tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyssä sekä henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Pelastussuunnitelman avulla jokainen voi kehittää turvallisuutta omalta osaltaan ja sen kautta auttaa kohottamaan kohteen kokonaisturvallisuutta.

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

(Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011)

Myös suuren yleisötilaisuuden järjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma. Tapahtuman järjestäjää koskee kuitenkin ilmoitusvelvollisuus muillekkin kuin pelastusviranomaiselle, joten Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto, Kainuun poliisilaitos ja Kainuun pelastuslaitos ovat yhteistyössä laatineet kesällä 2010 yleisötilaisuuksien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmapohjan. Tapahtuman vastuullinen järjestäjä voi ilmoittaa tarvittavat tiedot viranomaisille täyttämällä suunnitelmapohjan ja lähettämällä sen liitteineen hyvissä ajoin ennen yleisötilaisuuden alkua.

Pelastussuunnitelman lomakkeet ja ohjeet

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up