Kirjaudu
Loading…

VALVONTASUUNNITELMA

Kainuun pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma vuodelle 2019

Valvontasuunnitelman tarkoitus

Uusi Pelastuslaki (379/2011) astui voimaan 1.7.2011. Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Pelastuslain 79 § velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman valvontatehtävän toteuttamisesta. Palotarkastusten lisäksi ja niiden yhteydessä alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslain velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen arvioinnilla. Valvontasuunnitelmalla kohdennetaan pelastuslaitoksen valvontaa kohteisiin riskien mukaisesti ja pyritään vaikuttamaan onnettomuuksien määrään entistä tehokkaammin. Valvontasuunnitelma perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin.
Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen hyväksyy Kajaanin kaupungin pelastuslautakunta. Päivittäminen ajoitetaan siten, että valvontasuunnitelma on mahdollista käsitellä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Valvonnan ja turvallisuuteen vaikuttamisen keinoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Kohteiden tarkastusvälien määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen valvontasuunnitelma ohjeen periaatteellisia tarkastusvälejä ja kohdekohtaista riskienarviointia. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset Yrityksistä ja laitoksista käytettiin ennen nimitystä erityiskohteet ja ne tarkastettiin vuosittain. Valvontasuunnitelmassa kaikille kohteille, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita on määritelty palotarkastusohjelmaan tarkastusvälit. Kohteiden tarkastusvälit vaihtelevat 1 ja 10 vuoden välillä.

PELASTUSTOIMI YHTEYSTIEDOT
MATERIAALIPANKKI TOIMIPISTEET

KAINUUN PELASTUSLAITOS - Kajaani toimipiste, Opintie 1 87100 Kajaani, Puh. 08 6155 3100(vaihde)- Fax: 08 6155 3101 - Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

Kirjaudu or Sign up